Disclaimer

Hof van Tubbergen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar Hof van Tubbergen kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Hof van Tubbergen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Hof van Tubbergen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hof van Tubbergen. Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Hof van Tubbergen worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Hof van Tubbergen selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hof van Tubbergen worden onderhouden, wordt afgewezen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Hof van Tubbergen.
Het Nederlands recht is van toepassing.
Copyrights
Copyright © Hof van Tubbergen 2017. Alle rechten voorbehouden.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hof van Tubbergen, materiaal dat zich op de Hof van Tubbergen websites bevindt, of dat op een met de Hof van Tubbergen websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen